www.adhdnetwerk.nl > Nieuws en agenda > Nieuwsberichten
VRAAGBAAK VAN DE MAAND
STEL EEN VRAAG AAN ...

Carien Smeets (kinderen/jeugd)
Patricia van Wijngaarden (volwassenen)
Sanne Vink (psycholoog)
DE ROL VAN DE KINDERARTS IN DE GGZ IN 2016
De rol van de kinderarts in de GGZ in 2016
De Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) hebben in opdracht van het ministerie voor VWS een rapport geschreven waarin de rol van de kinderarts in de curatieve GGZ beschreven wordt. Deze handreiking is geschreven voor inkopers van GGZ zorg bij de gemeentes of samenwerkingsverbanden, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC) waar kinderartsen werkzaam zijn. Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdhulp. Ook de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen is sinds die datum vanuit de Zorgverzekeringswet en AWBZ overgeheveld naar de Jeugdwet. De diagnose en behandeling van ADHD valt onder het domein van de geneeskundige GGZ, die voor jeugdigen tot 18 jaar is overgeheveld naar de Jeugdwet.

Kinderartsen die deze zorg leveren zijn werkzaam in algemeen regionale of academische ziekenhuizen of in ZBC’s voor medisch specialistische zorg. In 2013 leverden vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland en een aantal gespecialiseerde ZBC’s deze vormen van zorg. Artsen, waaronder de kinderarts, vervullen een belangrijke rol bij de diagnostiek en behandeling van kinderen met ADHD. De kinderarts kan zelf geen psychiatrische diagnose stellen maar wel de (medicatie)behandeling op zich nemen. De diagnostiek vindt altijd multidisciplinair plaats, vaak samen met een daarin gespecialiseerde kinder- en jeugdpsycholoog, in het ziekenhuis of ZBC. Sommige van deze zorgaanbieders zijn geheel toegerust op het multidisciplinair werken en hebben alle zorg op één locatie georganiseerd van kinderarts tot (GZ)-psycholoog en kinderpsychiater. In 2013 werden naar schatting 19.000 kinderen met ADHD of een psychiatrische stoornis behandeld door een kinderarts.


Overweging voor gemeenten om kinderartsen wel of niet te contracteren is dat veel kinderen, adolescenten en ouders liever niet naar een psychiater gaan met hun problemen. Het stigma dat men krijgt opgelegd door de omgeving is al groot,wat nog kan worden versterkt door een gedwongen gang naar de psychiater. Een alternatief buiten de psychiatrie, kan ook een oplossing zijn voor zorgmijders. Als kinderen en ouders geen psychiatrische hulp willen, wordt het zoeken van adequate hulp vaak onnodig lang uitgesteld waardoor een toename van klachten en extra behandelkosten kunnen ontstaan.

Belangrijke overwegingen voor de gemeentes om Jeugd-GGZ in te kopen bij kinderartsen kunnen zijn:

  • beschikbaarheid van voldoende aanbod Jeugd-GGZ en daarmee de wachttijden voor deze vorm van jeugdhulp;

  • jeugdigen met een gecombineerde somatische en GGZ-problematiek krijgen de mogelijkheid om na somatische deel van de behandeling (betaald door zorgverzekeraar) voor de GGZ-behandeling bij dezelfde behandelaar te blijven (vertrouwensrelatie);

  • soms hebben kinderen, adolescenten en ouders de voorkeur voor GGZ-behandeling door een kinderarts boven psycholoog of psychiater;

  • huisartsen zullen mogelijk voor Jeugd-GGZ naar kinderartsen willen blijven verwijzen.

  • aan jeugdigen die per 1-1-2016 in behandeling zijn bij de kinderarts de mogelijkheid bieden om de behandeling bij deze arts af te maken. 


  • Hopelijk zullen de gemeentes zich realiseren dat de kinderarts ook in 2016  een belangrijke rol kan en moet blijven spelen in de behandeling van kinderen en jongeren met ADHD. Deze groep heeft in 2015 al genoeg nadelen ondervonden van alle veranderingen in de zorg als gevolg van de transitie. Hopelijk zullen alle ziekenhuizen en kinderartsen zich ondanks alle noodzakelijk aanpassingen blijven inzetten om deze zorg te kunnen voortzetten!


    Derk Birnie, kinderarts (bestuurslid ADHD Netwerk)
    SITEMAP   COLOFON   DISCLAIMER